Supply Teacher and Supply Teaching Assistant Survey (Wales) (ongoing)

We seek to better understand the make-up of the current workforce in schools in Wales.
Rydym am geisio deall gweithlu presennol ysgolion Cymru yn well.

We know that many supply teachers and supply teaching assistants do not have the security of permanent employment. For some, this is because they have been unsuccessful in their search for a permanent position; for others, personal circumstances require flexibility to work on a daily, weekly or termly basis.

We would be grateful if you would help us to collect some first-hand evidence of the scale of this issue by completing this short questionnaire.

Complete Survey

All answers will be treated as confidential but may be used by Voice to inform or provide statistics for discussion with the UK Government and/or the Welsh Government.


Rydym yn gwybod nad oes gan lawer o Athrawon Cyflenwi a Chymhorthwyr Addysgu Cyflenwi y sicrwydd o swydd parhaol. I rai, mae hyn oherwydd nad ydynt wedi llwyddo i ddod o hyd i swydd barhaol; i eraill, mae amgylchiadau personol yn golygu bod arnynt angen hyblygrwydd i weithio yn ddyddiol, wythnosol neu dymhorol.

Byddem yn ddiolchgar iawn petai chi yn ein helpu i gasglu tystiolaeth bersonol o’r broblem hon gan lenwi ein holiadur byr.

Cwblhau'r Arolwg

Bydd yr holl atebion yn cael eu trin yn gyfrinachol ond efallai bydd Voice yn eu defnyddio i gael gwybodaeth neu ystadegau ar gyfer trafodaeth gyda Llywodraeth y DU a/neu Llywodraeth Cymru.